စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုစားနပ်ရိက္ခာတွေလှူဒါန်းပေးနေသည့် PDF လူငယ်များ

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ၊8 ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ KNDF- BO1ရဲဘော်များမှ စစ်ရှောင်စခန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြား အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းလာသော အခြေခံစားသောက်ကုန်များကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေရင်း စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ကလေးငယ်များနှင့်အတူ စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပေးသော အလှူရှင်များကို အထူးကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published.