ယနေ့ အားရစရာကောင်းလှသည့် PDF ရဲဘော်တို့ သင်တန်းဆင်းပွဲပုံရိပ်များ

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

KNDF/B-12 တပ်ရင်း၏ အပတ်စဥ်(၁) သင်တန်းဆင်းပွဲကိ28.10.2021တွင် ​အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဤသင်တန်းဖြစ်​မြောက်​ရေးအတွက် ​ငွေအင်အား၊လူအင်အားဖြင့် ပါဝင်ကူညီ​ပေးကြပါ​သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တကွ
သင်တန်းဆင်းပွဲကို တက်​ရောက်ချီးမြှင့်​ပေးပါ​သော တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ​ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။KNDFရဲ​ဘော်များအားလုံး စွဲသုံးစွဲကိုမထားပအာဏာရှင်မှန်သမျှကို အမြစ်ပြတ်​ချေမှုန်းနိုင်​ရေးအတွက် အတူတကွပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်ကြပါစို့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *